Top of page
Skip to main content
Main content

Omicron Delta Epsilon


Omicron Delta Epsilon (ODE) is a prestigious national economics honor society.

Mission: To promote excellence in economics by recognizing outstanding achievements and by encouraging professional exchange among students, and faculty.

Member Qualifications

  • Must be an Active Member of Economics Student Society (contact ESS for more info)
  • Declared Economics Majors & Minors
  • Overall GPA of 3.70 & 4+ ECON Courses Completed
  • Invites for Membership are Sent each Semester

Email Us Your questions About ODE

Current Members

Akshitha Adhiyaman

Aryanna Allen

Daniel Batterman

Harold Brindle

Shengyuan Cao

Tong Tong Chan

Bingxian Chen

Heng Chen

Huaitao Chen

Jinyan Chen

Shiyi Chen

Steven Chen

Justin Cohen

Eliza Davenport

Yilin Dong

John Douglas

Eleanor Dunnigan

James Evans

Haochuan Feng

Robin Fu

Zidong Gao

Jason Goodman

Bethany Greene

Danielle Handel

Yuxin He

Ming Yin Ho

Metha Hong

Jiaxi Hu

Soyon Hwang

Cayleigh Jackson

Arnav Jalan

Max Krauskopf

Xiaoyu Lai

Adrian Lee

Zijin Lei

Defne Levine

Jian Li

Ruixuan Li

Zhaohan Li

Ruqi Liao

Karoline Lin

Kalina Machado

Jacob Nachlas

Sienna Nordquist

Colleen O'Donnell

Miho Ouyou

Zhengyang Qi

Sukriti Rawal

Ethan Roback

Kenneth Rosenfeld

Eva Rosenzweig

Valerie Sandoval

Jordain Sharma

Rachel Silver

Elizabeth Soloff

Mina Song

Yu-Ting Sun

Andrew Teodorescu

Chloe Von Hoffmann

Pei Wang

Xinyi Wang

Yuqi Wang

Sibei Wu

Keran Xin

Shiming Yang

Ziyu Ye

Mingxi Yu

Diyun Zhang

Jianhao Zhang

Miaomiao Zhang

Sicong Zhang

Yajing Zhang

Yuxin Zhang

Xinran Zheng

Yuying Zhong

Sichen Zhu

Yayu Zhu